دات نت نیوک

موزه عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاور میانه و برجسته ترین موزه عکاسی ایران با گنجینه ای ازمیراث ابزاری و عکاسی است.

موزه عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاور میانه و برجسته ترین موزه عکاسی ایران با گنجینه ای ازمیراث ابزاری و عکاسی است.

موزه عکسخانه شهر

موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاور میانه و برجسته ترین موزه عکاسی ایران با گنجینه ای ازمیراث ابزاری و عکاسی است.

موزه عکسخانه
موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاورمیانه و برجسته ترین موزه تاریخ عکاسی ایران با گنجینه ای از میراث ابزاری و تصویری عکاسی است که همزمان با روز جهانی موزه درسال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار خورشیدی به همت استاد برجسته عکاسی ایران زنده یاد بهمن جلالی فعالیت خود را به عنوان مرکز تخصصی تاریخ عکاسی ایران آغاز نموده ا... (ادامه مطلب)
موزه عکسخانه
موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاورمیانه و برجسته ترین موزه تاریخ عکاسی ایران با گنجینه ای از میراث ابزاری و تصویری عکاسی است که همزمان با روز جهانی موزه درسال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار خورشیدی به همت استاد برجسته عکاسی ایران زنده یاد بهمن جلالی فعالیت خود را به عنوان مرکز تخصصی تاریخ عکاسی ایران آغاز نموده ا... (ادامه مطلب)
موزه عکسخانه
موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاورمیانه و برجسته ترین موزه تاریخ عکاسی ایران با گنجینه ای از میراث ابزاری و تصویری عکاسی است که همزمان با روز جهانی موزه درسال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار خورشیدی به همت استاد برجسته عکاسی ایران زنده یاد بهمن جلالی فعالیت خود را به عنوان مرکز تخصصی تاریخ عکاسی ایران آغاز نموده ا... (ادامه مطلب)
موزه عکسخانه
موزه عکسخانه شهر شناخته شده به عنوان اولین موزه تخصصی کاربردی در خاورمیانه و برجسته ترین موزه تاریخ عکاسی ایران با گنجینه ای از میراث ابزاری و تصویری عکاسی است که همزمان با روز جهانی موزه درسال یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار خورشیدی به همت استاد برجسته عکاسی ایران زنده یاد بهمن جلالی فعالیت خود را به عنوان مرکز تخصصی تاریخ عکاسی ایران آغاز نموده ا... (ادامه مطلب)